Page 6 - Zetor 5011- 7045
P. 6

VYSVĚTL|VKY K PŘEDKLÁDANÉMU KATALoGU

      Kata|og je zpracován pÍo tr8ktory Zetor 501 1- ketor 7045UBK, aby bv| ejs.rá1 přehled o.spo|eěných a rclzdi|ných náhradnich
                       *
      dí|ech typŮ traktorů. . ti,.n'iĚiůiJ'n. "řónomieno.t při náíokováni náhradnich dí|Ů.

      Textová část
      obsah na začátku kata|ogu s|ouŽi ke snadnějšimu h|edání součástek' Podle umistěni ve skupině'|ze snadno provést určení
      součásrky, tj. najit ieji uvo'u.",.Ňl  poa|e pozičních čb;jl;,;.ň;;Jářá  i"*ióua část s kata|ogovými čisly součástek.
      Ve s|oupku č. 1 ie uve(leno číslo tabulkY; ve s|oupku č' 2 je uvedeno čis|o pozice; ve sloupku č. 3 název součástky; ve s|oup.
      ku č' 4 kata|ogová čis|a (óbjednacÍ)'
                        čjse| uvedeno znaménko X, znamená to, Že ie součástka zrušena; znaménko *
      Pokud je v některém řádku ved|e-objednacich
      i'Jň.Áá, ze součástka se neciodává samostatně iako náhradní di|.
       Je.|i v textu uvedeno znaménko *, znamená to, že součástka nebo skupina |e dodávána pouze na zv|áštni přáni zákazníka.
                     * u, .,-, je pod timto znaménkem uvedena poznámka na konci skupiny.
       Jest|iže je ved|e počtu kusů znaménko , ,
       Součástka označená ND se nemontu.ie, ale zůstává jako náhradni'di| pro traktory určiých výrobnich číse|. V případě' Že se
                                tYpu traktoru proškrtnut čarou.
       součástka pro některý tyi;;ii;;;  il,ň'oňtuje, i" sró.iňeŘ frí'|usného
       Jestliže !e v názvu skupiny uveden typ traktoÍu, znamená to, Že tato skupina se montuje pouze na uvedený typ.
      'obiednací Čís|a dvanáctimistná, přislušeiíci k objednacím číslům s předÓís|im 93, 97 a 99, jsou uvedena v indexu.
                 _
       BK  -  bezpečnostní kabina LETosTRoJ, Letovice
                 -
       UBK  bezpečnostní kabina VLAD, Prešov
       obrazová část
                                                   nebo
       Zák|ad obrazové část. tvoří náhradní díly pro traktory zetor7011. Náhradní dí|y odlišné, pokud jsou tunkčně důteŽité
       maií jiný tvar, jsou rovněŽ uvedeny.
                          součástky' nebo součástky steiného tvaru, a|e různých rozměrů, jsou ty.
       U takových náhradnich di|ů, jako 'jsou norma|izov.ané
       to rozdílY uvedeny pou.á u iéiióu,á části. Na tabu|ká;h É u-t'o,iii. rohu označena skupina a čis|o tabu|ky'

                     NÁHnADNÍcH
       PÓKYNY PRo oBJEDruÁvÁruí         DÍLÚ
       K opravám pouŽívejte výhradně původni náhradní di|y pro tÍaktory Zetor 501 1 -  z 7a45 UBK. objednávkám náhradnich dilů
       věnujte mimořádnou péči'
       Aby se předeš|o zbyteČným nedorozuměním a časovým ztrátám, uveďte v ob.|ednávce náhradních dilů následuiici údaje:
                   poštovní úřad včetně poštovniho směrovacího čisla a popř. nádražnl stanici'
       1. Přesnou adresu obiednavate|e,
                           náhradniho diIu'
       á. piěšnv na'"v a obé objednaci čis|a.poŽadovaného
                náhradnich di|Ů.
       3' Počet'poŽadovaných
       4. VÝrobni čislo traktoru uvedené na továrním štitku, který je umistěn na |evé strané kapoty pod přistro''iovou deskou.
       5. Způsob odes|áni'
       Pozor!
       Tento kataiog slouŽi všem majitelům traktorů:
       zetor 5o11 od výrobního čísla 1001 do výrobniho čis|a 18532
       zetor 6011 zóo45 od výrobniho čisla ioo1 dovýrobního
           _
                             Ťi'|. 1191P
       Z e t o r 7 0 1 1_ z7 0 4 5o d v ýro bnih očí s| a1 00' ldoVýro bnihoc l s|aJ ó/čo
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11